• ตารางกำหนดการ การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566•ตารางกำหนดการ การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

• คำสั่งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566