ระเบียบข้อบังคับและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม

เอกสารระเบียบข้อบังคับและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม : ดาวน์โหลด

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานเพื่อใช้ประกอบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม

เอกสารบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานเพื่อใช้ประกอบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม : ดาวน์โหลด