พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเชิญไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเชิญไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเชิญไปทอดถวายแก่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ และพระครูยุตติคุณากร เจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

              ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,317,154.74 (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) พิธีครั้งนี้มีผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมพิธี อาทิ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก และประธานอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค

           วัดแก้วพิจิตรเป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 โดยนางประมูล โภคา (แก้ว ประสังศิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้าง พระอุโบสถ เพิ่มเติม มีลักษณะทาง สถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแต่งภายในอาคาร ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และ เขมร อาคาร ที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถ ที่ฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้นตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ มีเสาแบบกรีก ด้านนอกหัวเสาเป็นแบบคอรินเทียน (Corinthian order) วัดแก้วพิจิตร ปัจจุบัน มีพระสงฆ์ จำพรรษา 10 รูป สามเณร 3 รูป

สามารถดาวน์โหลดหนังสือกฐินพระราชทานได้ที่ https://www.vec.go.th/Portals/0/%20.pdf

แหล่งที่มา https://www.vec.go.th/ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์/รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/tabid/6276/ArticleId/37388/language/th-TH/37388.aspx