ดีเดย์ 11.11 คุณหญิงกัลยา เปิดงานโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee พัฒนาทักษะอาชีพกาแฟครบวงจรให้กับนักศึกษาอาชีวะเกษตรมหาสารคาม พร้อมเปิดเช็คอินLandmarkแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งใหม่

ดีเดย์ 11.11 คุณหญิงกัลยา เปิดงานโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee พัฒนาทักษะอาชีพกาแฟครบวงจรให้กับนักศึกษาอาชีวะเกษตรมหาสารคาม พร้อมเปิดเช็คอินLandmarkแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งใหม่

วันนี้ (11 .11. 2564 ) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee พร้อมทำการปล่อยปลานิล ปลูกต้นกาแฟ เยี่ยมชมบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดิน นิทรรศการมหกรรมอาชีวะเกษตร และเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ Excellent Centerโดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และ นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวรายงานโครงการ และมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 47 แห่งจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนมีชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรได้มีอาชีพ มีรายได้และมีทักษะในการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร สามารถสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่สำคัญสำหรับประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนนักศึกษาระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด ที่ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพต่อไป

ด้าน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในนามชาวมหาสารคาม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดมหาสารคามในวันนี้จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกว่า สะดืออีสาน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อำเภอ ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร โครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee จึงนับว่าเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวมหาสารคาม ในการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและพัฒนาสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งประเด็นของการพัฒนาจังหวัด คือ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

 

ด้านนายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจาก บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟ จำกัด เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียนนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพ คุณภาพและยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในการประกอบธุรกิจกาแฟ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๘๕๔ ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ส่วนพื้นที่ด้านหน้าของวิทยาลัยอยู่ติดกับถนนสายหลัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจึงได้จัดสรรพื้นที่บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย ฯ จำนวน ๑๖ ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ร้าน K FARM Koffee และแปลงสาธิตทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย

แหล่งที่มา https://www.vec.go.th/ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์/รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/tabid/6276/ArticleId/37386/language/th-TH/37386.asp

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรณีที่ 1 พบผู้เรียนติดเชื้อในสถานศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. คัดกรอง วัดไข้ สังเกตอาการ ผู้เรียนทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา

2. เมื่อพบกลุ่มเสี่ยง แยกกลุ่มเสี่ยงจากกลุ่มผู้เรียน ผู้สอน

3. จัดให้มีการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นโดยวิธีการที่เหมาะสม และมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ หากการตรวจ
มีผลเป็นบวก ให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้ตรวจ Real-time PCR โดยร่วมมือจัดการผู้ติดเชื้อ ได้แก่ การเคลื่อนย้าย
ผู้ติดเชื้อตามมาตรฐานควบคุม และมาตรการของจังหวัด

4. สถานศึกษาประสานแจ้งผู้ปกครอง

5. หากตรวจ Real-time PCR แล้วได้ผลเป็นบวก กรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถจัดหาสถานพยาบาลรักษาได้ให้สถานศึกษาประสานจัดหาให้ผู้เรียนได้เข้ารับการรักษา

6. ร่วมมือจัดการสอบสวนโรคและการจัดการกลุ่มสัมผัสในสถานศึกษา

1) ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นโดย Antigen Test Kit (ATK)

2) ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (Self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUL ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUL

7. สถานศึกษาปิดเพื่อทำความสะอาดเป็นระยะเวลา 3 วัน (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อาคารเรียน โรงอาหาร โรงนอน พื้นที่ส่วนกลาง)

8. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนที่ติดเชื้อได้เรียนโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การเรียนแบบออนไลน์
(On-line) การเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของผู้เรียน การศึกษาจากแบบเรียน ใบความรู้ หรือการทำ
ใบกิจกรรม ใบงาน และการบ้านที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ประสาน ติดตาม และรายงานการเรียนให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ

9. หากผู้เรียนหายจากการติดเชื้อ ให้มีการกักตัวอีก 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
โดยสถานศึกษาประสานติดตามผู้เรียนตลอดช่วงเวลาการกักตัว หากครบตามระยะเวลาที่กำหนดไม่พบมีการ
ติดเชื้อให้ผู้เรียนกลับเข้าเรียนในสถานศึกษาตามปกติ

10. การประเมินความเสี่ยง (TST) จำแนกตามเขตพื้นที่แพร่ระบาด

(1) 1 วัน ต่อสัปดาห์ พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)

(2) 2 วัน ต่อสัปดาห์ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

(3) 3 วัน ต่อสัปดาห์ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

(4) ทุกวัน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

กรณีที่ 2 พบผู้เรียนติดเชื้อเมื่อการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. สถานประกอบการคัดกรอง วัดไข้ สังเกตอาการ ทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการ

2. เมื่อพบกลุ่มเสี่ยง แยกกลุ่มเสี่ยงจากกลุ่มผู้ร่วมฝึกอาชีพ

3. สถานประกอบการประสานแจ้งสถานศึกษา สถานศึกษาดำเนินการแจ้งผู้ปกครอง

4. สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นโดยวิธีการที่เหมาะสม และมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ หากการตรวจมีผลเป็นบวกให้สถานศึกษาจัดหาให้ผู้เรียนได้ตรวจ Real-time PCR โดยร่วมมือจัดการผู้ติดเชื้อ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อตามมาตรฐานควบคุม และมาตรการจังหวัด

5. หากตรวจ Real-time PCR แล้วได้ผลเป็นบวก กรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถจัดหาสถานพยาบาลรักษาได้ให้สถานศึกษาประสานจัดหาให้ผู้เรียนได้เข้ารับการรักษา

6. หากผู้เรียนหรือผู้ปกครอง มีความประสงค์กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา ให้ดำเนินการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

7. ร่วมมือจัดการสอบสวนโรคและการจัดการกลุ่มสัมผัสในสถานประกอบการ

1) ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นโดย Antigen Test Kit (ATK)

2) ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (Self-report)
ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUL ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUL

8. วางแผนการจัดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการจัดให้ผู้เรียนที่ติดเชื้อได้เรียนโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ใบความรู้ การทำใบกิจกรรม ใบงาน ตามที่สถานประกอบการมอบหมายให้ผู้เรียนเข้าถึงการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรถนะวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ประสาน ติดตาม และรายงานการเรียนให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
สถานประกอบการทราบ

9. หากผู้เรียนหายจากการติดเชื้อ ให้มีการกักตัวอีก 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
โดยสถานศึกษาประสานติดตามผู้เรียนตลอดช่วงเวลาการกักตัว หากครบตามระยะเวลาที่กำหนดไม่พบมีการ
ติดเชื้อให้ผู้เรียนกลับเข้ารับการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการตามปกติหรือสถานศึกษามอบหมายงานในลักษณะชิ้นงาน/โครงงาน แทนการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่เหมาะสมให้แก้ผู้เรียน

 

กรณีที่ 3 พบผู้เรียนติดเชื้อในที่พักอาศัย ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้เรียนดำเนินการแจ้งสถานศึกษาทราบ

2. ผู้เรียนดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

3. ครูประจำชั้นช่วยประสานสถานพยาบาลเข้ารับการรักษากรณีผู้เรียนไม่สามารถประสานหาสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาได้ และติดตาม สอบถามผลการรักษาของผู้เรียนตลอดการรักษาโรค

4. สถานศึกษาตรวจสอบ Time Line การมาเรียนของผู้เรียน เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยง

5. ร่วมมือจัดการสอบสวนโรคและการจัดการกลุ่มสัมผัสในสถานศึกษา

1) ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นโดย Antigen Test Kit (ATK)

2) ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (Self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUL ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUL

5. สถานศึกษาปิดเพื่อทำความสะอาดเป็นระยะเวลา 3 วัน (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน อาคารเรียน โรงอาหาร โรงนอน พื้นที่ส่วนกลาง) และลดความแออัด เมื่อพบว่าผู้เรียนเข้ามาในพื้นที่สถานศึกษา

7. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนที่ติดเชื้อได้เรียนโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การเรียนแบบออนไลน์
(On-line) การเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของผู้เรียน การศึกษาจากแบบเรียน ใบความรู้ หรือการทำ
ใบกิจกรรม ใบงาน และการบ้านที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ประสาน ติดตาม และรายงานการเรียนให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ

8. หากผู้เรียนหายจากการติดเชื้อ ให้มีการกักตัวอีก 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

โดยสถานศึกษาประสานติดตามผู้เรียนตลอดช่วงเวลาการกักตัว หากครบตามระยะเวลาที่กำหนดไม่พบมีการติดเชื้อให้ผู้เรียนกลับเข้าเรียนในสถานศึกษาตามปกติ

 

กรณีที่ 4 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกาศห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. สถานศึกษาเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม ดังนี้

1) การเรียนแบบออนไลน์ (On-line) เรียนผ่านช่องทางการสอนออนไลน์/สื่อออนไลน์ ทีวีดิจิทัล Video Conference หรือ Platform ต่าง ๆ เช่น Platform DEEP , Zoom , Microsoft Team , Google Meet เป็นต้น โดยสถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนเอง

2) การเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
ตามที่ต้องการ ในการเลือกหัวข้อ และระยะเวลาได้ด้วยตนเองแบบเฉพาะเจาะจงได้ผ่าน R-Radio Channel หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา

3) การเรียนรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวต้องสอดคล้องตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเช่น การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาจากแบบเรียน ใบความรู้ หรือการทำใบกิจกรรม ใบงาน และ การบ้านที่ครูมอบหมาย

แหล่งที่มา https://www.vec.go.th/ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์/รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/tabid/6276/ArticleId/37351/language/th-TH/-2019-COVID-19-160-160.aspx

เลขาธิการ กอศ.ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สังกัด สอศ.ในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

เลขาธิการ กอศ.ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สังกัด สอศ.ในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจสภาพความเสียหาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น ที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบในบริเวณท่วมบ้านพัก อาคารปฏิบัติการประมง โรงสูบน้ำ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชม งานฟาร์มเกษตร โดยมีนายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และครู นำสำรวจในพื้นที่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

เลขาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังแนวทางแก้ปัญหา สถานการณ์น้ำท่วม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เป็นผู้นำเสนอและรายงานความเสียหาย จากสถานการณ์น้ำท่วม จ.นครราชสีมา ซึ่งที่ผ่านมาทางวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เกิดน้ำท่วมขัง เกิดพายุฝนตกอย่างหนักในระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อาคารเรียน ห้องเรียน และครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ไม่สามารถย้ายได้ทันเกิดความเสียหายบางส่วน โดยทางคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ พร้อมภาคีเครือข่าย ได้รวมพลังสามัคคีในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง อาชีวะฯ เมืองดอกบัว

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง อาชีวะฯ เมืองดอกบัว

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง อาชีวะฯ เมืองดอกบัว

วันนี้ (15 ต.ค.64) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจ มอบกล่องธารน้ำใจ และมอบความห่วงใย ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาวาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชม นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ในการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ

ในโอกาสนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ จัหวัดต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำทีมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center) จัดตั้งจุดบริการเพื่อบรรเทาภัย และช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย โดยขอให้เตรียมพร้อม และจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ หากเกิดภัยพิบัติในที่ต่างๆ โดยมองว่านักเรียน นักศึกษา จะได้ใช้ช่วงวิกฤต สร้างโอกาส และประสบการณ์ในการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ มาใช้ มีจิตอาสา และเสริมทักษะชีวิต และการช่วยเหลือประโยชน์ต่อสังคม อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ศูนย์ให้บริการ fix it Center จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปด้วยกัน

ด้านดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการประกอบอาชีพที่ชำรุดเสียหายจากภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังจัดทำอาหารกล่อง จำนวน 250 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเชิญไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเชิญไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเชิญไปทอดถวายแก่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ และพระครูยุตติคุณากร เจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

              ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,317,154.74 (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) พิธีครั้งนี้มีผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมพิธี อาทิ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก และประธานอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค

           วัดแก้วพิจิตรเป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 โดยนางประมูล โภคา (แก้ว ประสังศิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้าง พระอุโบสถ เพิ่มเติม มีลักษณะทาง สถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแต่งภายในอาคาร ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และ เขมร อาคาร ที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถ ที่ฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้นตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ มีเสาแบบกรีก ด้านนอกหัวเสาเป็นแบบคอรินเทียน (Corinthian order) วัดแก้วพิจิตร ปัจจุบัน มีพระสงฆ์ จำพรรษา 10 รูป สามเณร 3 รูป

สามารถดาวน์โหลดหนังสือกฐินพระราชทานได้ที่ https://www.vec.go.th/Portals/0/%20.pdf

แหล่งที่มา https://www.vec.go.th/ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์/รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/tabid/6276/ArticleId/37388/language/th-TH/37388.aspx