ดีเดย์ 11.11 คุณหญิงกัลยา เปิดงานโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee พัฒนาทักษะอาชีพกาแฟครบวงจรให้กับนักศึกษาอาชีวะเกษตรมหาสารคาม พร้อมเปิดเช็คอินLandmarkแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งใหม่

วันนี้ (11 .11. 2564 ) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee พร้อมทำการปล่อยปลานิล ปลูกต้นกาแฟ เยี่ยมชมบ่อปิดธนาคารน้ำใต้ดิน นิทรรศการมหกรรมอาชีวะเกษตร และเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ Excellent Centerโดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และ นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวรายงานโครงการ และมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 47 แห่งจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนมีชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรได้มีอาชีพ มีรายได้และมีทักษะในการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร สามารถสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่สำคัญสำหรับประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนนักศึกษาระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด ที่ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพต่อไป

ด้าน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในนามชาวมหาสารคาม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดมหาสารคามในวันนี้จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกว่า สะดืออีสาน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อำเภอ ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร โครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee จึงนับว่าเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวมหาสารคาม ในการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและพัฒนาสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งประเด็นของการพัฒนาจังหวัด คือ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

 

ด้านนายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจาก บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟ จำกัด เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียนนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพ คุณภาพและยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในการประกอบธุรกิจกาแฟ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๘๕๔ ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ส่วนพื้นที่ด้านหน้าของวิทยาลัยอยู่ติดกับถนนสายหลัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจึงได้จัดสรรพื้นที่บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัย ฯ จำนวน ๑๖ ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ร้าน K FARM Koffee และแปลงสาธิตทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย

แหล่งที่มา https://www.vec.go.th/ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์/รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/tabid/6276/ArticleId/37386/language/th-TH/37386.asp