• ตารางกำหนดการ การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566•ตารางกำหนดการ การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566